ד"ר מרית רונן

בית ספר מנדל

היסטוריה כללית

נושא המחקר: היחס לנכות באנגליה האנגלו-סקסונית - בחינה של היחס התרבותי והחברתי כלפי נכים, ושל ביטויו בחיי היומיום של אנשים נכים, עם דגש על שאלות של הכלה והדרה בספרות החברתית, התרבותית, והפוליטית, ובמרחב הגיאוגרפי.

מנחה: פרופ' אסתר כהן

תקציר: מה היה היחס לנכים באנגליה האנגלו-סקסונית, וכיצד התבטא במציאות החיים של נכים בני החברה? בעבודתי אני סוקרת שאלות של הכלה והדרה, סוכנות, מציאות חיים והבניות תרבותיות של נכות בספרות שונות - האישית, החברתית, הדתית, והפוליטית - על מנת לשרטט תמונה של תפיסותיהם של האנגלו-סקסונים כלפי נכות ונכים. אני מראה כיצד הגישה הרווחת היתה של קבלת נכים והכלתם בחברה ושל שימור הסוכנות שלהם, לצד ייצוגים תרבותיים חיובים שהיו הן תוצאה והן סיבה לגישות המכילות הללו.

 

מלגת פולונסקי תשע"ד