קורסים

רשימת הקורסים לתכנית מנדל למוסמך

קורסי חובה:

11055 כתיבה מדעית באנגלית לתלמידי מוסמך של ביה"ס מנדל - גב' הלן לוי  

ניתן בסמסטר א' או ב', בהיקף של שתי שעות שבועיות, לא מקנה נ"ז

בחינה מקרוב של ההיבטים הצורניים והסגנוניים של השיח האקדמי באנגלית וניתוח הכתיבה של אחרים מבחינת שימוש עקבי בכללי הדקדוק, אוצר מילים מתאים, מבנה המשפט והפסקה, שימוש בפיסוק ומוסכמות הכתיבה האקדמית. 

30912 שמרנות, פרשנות וחדשנות - ד"ר נפתלי משל

שנתי, שווה ערך ל-4 נ"ז

פיתוח מודעות לתפקיד החוקר במדעי הרוח כפרשן על צומת דרכים: מחד גיסא, כמשמר מסורות אינטלקטואליות וגופי ידע עתיקים; ומאידך גיסא כחדשן היוצר יצירה מקורית. עיון במבחר דוגמאות לתהליכים פרשניים בהגות, בכתבי הקודש, בספרות ובאמנות מן העת העתיקה ועד ימינו ודרכן נבחן את תופעת הפרשנות, את הנחות היסוד שלה, ואת המתחים שבין שמרנות וחדשנות ביצירה פרשנית.

30900  קולוקוויום לתלמידי בית ספר מנדל - פרופ' דניאל שוורץ

לתלמידי שנה ב', סמסטר ב' 

הצגת קווי מתאר ראשוניים של עבודת הגמר המחקרית וקבלת תגובות, הצעות וביקורת מן המשתתפים. 

 

 

לצפייה בשנתון האוניברסיטה