קורסים

רשימת הקורסים לתכנית מנדל למוסמך

קורסי חובה:

11055 כתיבה מדעית באנגלית לתלמידי מוסמך של ביה"ס מנדל - גב' הלן לוי  

ניתן בסמסטר א' או ב', בהיקף של שתי שעות שבועיות, לא מקנה נ"ז

בחינה מקרוב של ההיבטים הצורניים והסגנוניים של השיח האקדמי באנגלית וניתוח הכתיבה של אחרים מבחינת שימוש עקבי בכללי הדקדוק, אוצר מילים מתאים, מבנה המשפט והפסקה, שימוש בפיסוק ומוסכמות הכתיבה האקדמית. 

30910 חקירות ביקורתיות בהגות המאה העשרים - פרופ' משה סלוחובסקי 

   שנתי, שווה ערך ל-4 נ"ז

היכרות עם שיטות המחשבה והפרשנות ועם המתודות המחקריות העיקריות במדעי הרוח כפי שהתפתחו במהלך המאה העשרים, וזאת בעקבות ערעור הנחות היסוד הפוזיטיביסטיות של מדעי הרוח. בחינת כתבים של הוגים פורצי דרך והבנת טענותיהם המחקריות, המתודולוגיות והפילוסופיות.

30900  קולוקוויום לתלמידי בית ספר מנדל - פרופ' ישראל יובל

   לתלמידי שנה ב', סמסטר ב' 

הצגת קווי מתאר ראשוניים של עבודת הגמר המחקרית וקבלת תגובות, הצעות וביקורת מן המשתתפים. 

לצפייה בשנתון האוניברסיטה