מלגות נשיא

תכנית מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים מיועדת לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. התכנית היא חלק אינטגרלי של בית הספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

בסמסטר חורף של כל שנת לימודים מתפרסם קול קורא להגשת מועמדות למלגות "נשיא" לדוקטורט.

הגשת מועמדות פתוחה לתלמידים שיהיו רשומים ללימודי התואר שלישי בשנה הבאה. מועמדות למלגה יכולים להגיש תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, או בעלי תואר מ"א מחקרי, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר.

מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה ברשות לתלמידי מחקר עד תחילת חודש יולי של אותה שנה.

תלמידי מ"א מחקרי המבקשים להיות מועמדים למלגות נשיא יירשמו על תנאי לשנת הלימודים הבאה, ישלימו את כל חובות הלימודים שלהם עד 30 בספטמבר ויגישו אישור לזכאות לתואר עד 31 בדצמבר. 

תלמידים זכאים למלגה לכל היותר במשך 4 שנים. גובה המלגה השנתית 60,000 ש"ח. בנוסף, מקבלי המלגה יזכו בפטור משכר לימוד. 

תלמידי בית ספר מנדל שיבקשו לשהות בחו"ל לצרכי מחקרם במשך סמסטר אחד או שנה אחת יוכלו להגיש בקשה למלגת נסיעה בנוסף למלגת נשיא. כמו כן ניתן לבקש מימון ליוזמות מחקריות שונות.

המלגות ניתנות בכפוף לתקנון מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור.

היה אם יזכה מלגאי נשיא במלגה דומה ממקור אחר אזי יצטרך להחליט באיזו מלגה הוא בוחר. בכל מקרה מלגת הנשיא לא תפוצל. היחידה רשאית להטיל מגבלות על כפל מלגות. 

התחייבויות המלגאים

  1. מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר בהיקף משרה שיעלה על 50%.
  2.  מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות יומיים בשבוע במשרד שיוקצה להם בבניין מנדל.
  3. עיקר פעילותם האקדמית תתקיים בין כותלי האוניברסיטה העברית.
  4.  מקבלי המלגה ישתתפו בפעילויות האקדמיות והחברתיות של התוכנית.
  5. המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת המלגות תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה. תנאי להמשך קבלת המלגה בשנה שנייה הוא מעבר משלב א' לשלב ב' (דהיינו אישור הצעת המחקר).
  6. במקרים בהם מתעורר צורך בנסיעה לתקופה ארוכה (סמסטר או יותר) במהלך תקופת המלגה, יגיש המלגאי בקשה מפורטת לוועדת המלגות. ועדת המלגות תדון בבקשה והמלצתה תועבר להחלטה של סגן הרקטור. מלגתו של תלמיד שיסע ללא אישור ועדת המלגות תישלל.

לתשומת לבכם הבקשות מוגשות באמצעות אתר המלגות בלבד  http://scholarships.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות הוא ה-3 במרץ, 2021

קול קורא לשנת תשפ"ב