ד"ר רועי עמיר

רועי  עמיר
ד"ר
רועי
עמיר
roy.amir@mail.huji.ac.il

פילוסופיה

נושא המחקר:  הנחת-טעם כטעמו של האובייקט: מושג הרציונליות בשיטת הפילוסופיה של הרמן כהן

מנחים: פרופ' אלחנן יקירה, ד"ר טטיאנה קרצ'נצב

תקציר: העבודה עוסקת במושג הרציונליות המגולם ב"שיטת הפילוסופיה" (1902-1912) של הרמן כהן. בניגוד
להנחה המקובלת, אני מראה כי הרציונליזם הכהניאני מבוסס על תורת-מושג אינטנסיונלית, כמובנהּ אצל
לייבניץ. תורת מושג זו רואה את המושג כביטוי של האינטלגביליות של היש הפרטי, ביטוי של היותו
אפשרות רציונלית, ולא של יחסים צורניים-כלליים הטרוגניים ליש הפרטי. העבודה מראה כי קריאה של "לוגית המקור" של כהן על רקע העקרונות של תורת-מושג אינטנסיונלית לייבנציאנית חושפת את ההיגיון הפנימי המוביל את הדיון הכהניאני ומספקת כלים להערכת הפרובלמטיקה שהוא מציב ביסוד שיטתו. אני מראה כי ייחודה של שיטת כהן נעוץ בניסיונה להציע רציונליזם אינטנסיונלי מבלי להזקק להנחה (הדוגמטית) של הרציונליות המלאה של הממשות. 

 

תחומי המחקר העיקריים שלי הם רציונליזם (כמושג וכמסורת פילוסופית), קאנט, אידיאליזם גרמני ונאו-קאנטיות. מחקריי עד היום מתמקדים בשיטתו של כהן, במושג הרציונליות הגלום בה ובאופן בו מושג זה משפיע על תפיסותיו האתיות, התרבותיות, הדתיות והפוליטיות. 

 

פרסומים:

Amir, Roy. Messianism and the Possibility of knowledge in Cohen and Benjamin, Paradigmi. Rivista di critica filosofica (2017:1), pp. 61-78. 

 

מלגת רוטנשטרייך תשע"ו

מלגת נשיא תשע"ד