נתנאל קופפר

נתנאל קופפר

פילוסופיה

נושא המחקר: בין אובייקטיביזם טרנסצנדנטלי וסובייקטיביזם טרנסצנדנטלי -   הויה, עקרון, שיטה, מתודה ו-תודעה תרבותית באסכולת מארבורג.

מנחים: פרופ׳ אלחנן יקירה, וד״ר טטיאנה קרצ׳נצב

תקציר: 

תיאור פילוסופי-שיטתי של אסכולת מארבורג ושלושת הוגיה המרכזיים: הרמן כהן, פאול נאטורפ וארנסט קאסירר

 מטרות: 

  1. לחשוף את ההגיון הפילוסופי היסודי של השיטה הנאוקאנטינית של מארבורג. זאת על מנת: (א) לחדד מושגי יסוד של השיטה שנותרו מעורפלים, (ב) להכריע בשאלות מחקר ישנות, (ג) למקם יותר טוב את הכיוון הפילוסופי של האסכולה במסגרת תולדות הפילוסופיה בראשית המאה ה-20. 
  2. לתת מענה מדוייק לשאלה מהי ׳קאנטיניות׳ ומהי ׳נאו-קאנטיניות׳ על פי האסכולה, ולהדגיש ולבחון את תפיסתם את הקאנטיניות כמתודולוגיה פילוסופית מובחנת היטב.
  3. להראות את המורכבות והבעייתיות בהבנתם את היחס שבין האובייקטיבי והסובייקטיבי, ולהציג זאת כמפתח לתיאור הבדלים עמוקים שבין שלושת ההוגים - עמוקים ממה שמיוחס להם בדרך כלל.  
  4. לחשוף את ההבדלים דלעיל תחת הקטגוריות הבאות: כהבדלים (א) בהנחות והמחוייבויות האונטולוגיות שלהם [׳הויה׳], (ב) בניסוחם את העקרון של האובייקטיפיקציה והמדעיות [׳עקרון׳], (ג) בהגדרתם את מה שנותן אחדות לכל כיווני האובייקטיפקציה [׳שיטה׳]ֿ, (ד)  בהגדרת ה״חומר״ האובייקטיבי ממנו נחשפים אופני האובייקטיפקציה ובהגדרת אופן חשיפתם [׳מתודה׳], (ה) במשמעותו של הסובייקט כאשר זה הופך למוקד מובחן של חקירתם הסיסטמטית ולבו של פילוסופית התרבות שלהם [׳תודעה׳].

 

מלגת נשיא תשע"ג