ניצן ישראלי

nitsan.israeli@mail.huji.ac.il

החוג לתולדות האמנות

נושא המחקר: אמנות מודרנית

שנת תחילת המלגה: תשפ"א