ד"ר מיכל שוורצברט

michal.schwartzbar@mail.huji.ac.il
החוג לבלשנות

נושא המחקר: תפקידיה של הצורה "יפעל" בטקסטים נרטיביים בערבית קלסית

תקציר המחקר: עבודת המחקר שלי היא ניסיון לתאר צורות והרכבים פועליים, כפי שהם משתקפים בלשון הפרוזה של הערבית הקלסית. הקורפוס עליו נשען המחקר כולל כתבים היסטוריים, ספרות יפה ומסורת (חדית'); קטעים מן הקוראן ישמשו לטובת העיון המשווה בלבד. השיטה המנחה מחקר זה היא שיטה אמפירית, מבנית וטקסטואלית, החותרת לתיאור הסימן הלשוני כפי שהוא מתממש בסביבה נתונה כלשהי. לפי שיטה זו, עבודת הבלשן אינה מתמצה בתיאור צורות ויחידות דקדוקיות פשוטות (כמו צירוף שם, פסוקית או משפט), אלא כוללת גם תיאור של יחידות טקסט מורכבות (כמו נרטיב ודיאלוג), וצריכה אפוא להתחשב גם במבנה הפואטי או הרטורי של הטקסט, ובסיטואציה הפרגמטית שבה הוא מובע.

מלגת נשיא תש"ע