ד"ר ירון זיני

ziyaron@yahoo.com

החוג למחשבת ישראל
נושא המחקר: לשון ספרות ההיכלות.

תקציר המחקר: מחקרי מבקש להציע ניתוח של אוצר המילים וצירופי הלשון הנמצאים בשימוש בספרות המיסטית היהודית הקדומה, הנודעת בשם 'ספרות ההיכלות והמרכבה', תוך התמקדות באחד מחיבוריה המרכזיים - החיבור 'היכלות רבתי'. לעומת חקר לשון חכמים, הרי שלשונה של ספרות ההיכלות לא זכתה להתייחסות מעמיקה במחקר. עבודתי מבקשת למלא חלק מחסר זה באמצעות ניתוח פילולוגי אשר יכיל השוואה בין הממצא ב'היכלות רבתי' למצוי במקורות ספרותיים אחרים, וישאף להרים תרומה בשלושה כיוונים עיקריים: 1) שאלת היחס בין חלקיה השונים של ספרות ההיכלות; 2) שאלת יחסה של ספרות ההיכלות לספרות חכמים; 3) שאלת הזיקה שבין ספרות ההיכלות לפיוט הקדום.

מלגת נשיא תשס"ט