בר אבינרי

בר  אבינרי

בלשנות, המדור הגנרטיבי

נושא המחקר: מודאליות ואווידנציאליות בממשק תחביר-סמנטיקה

שם המנחה: פרופ' עידית דורון, ד"ר עינת רובינשטיין

תקציר: בכוונתי לבחון תופעה המכונה בספרות "אפקט האקטואליזציה", שעוסקת במקרים בהם ביטויים מודאליים בנטיית העבר הפשוט מדגימים משמעות של כוונה שמומשה. העבודה תתייחס לספרות תאורטית בתחומים סמנטיקה, תחביר ומורפולוגיה והממשק ביניהם, מזווית סינכרונית ודיאכרונית. העבודה תתמקד בתופעה בעברית, תוך בחינת הניתוחים התאורטיים, לאור נתונים מקורפוס של עברית מודרנית דבורה, וכן מקורפוסים של עברית כתובה בשלבים מוקדמים יותר.

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ו