ד"ר אמיר גלילי

emir.galilee@gmail.com

החוג לגיאוגרפיה

נושא המחקר: קבורה, מרחב וחברה בנגב: דפוסי קבורה בקרב הבדואים בנגב כמראה לשינויים חברתיים.

תקציר המחקר: מעגלי חיים בחברת נוודים: דפוסי קבורה בקרב הבדואים בנגב כמראה לשינויים מרחביים וחברתיים, 1900 – 1966

בתי הקברות של החברה הבדואית בנגב הם עניינה של עבודת מחקר זו. החברה הבדואית בנגב נחקרה מזוויות שונות ובהקשרים שונים וכך גם נותחו השינויים המרחביים והחברתיים העיקריים שעברה החברה במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים ואחריה. מטרתו הראשית של מחקר זה היא לבדוק כיצד משתקפים שינויים אלו בבתי הקברות ודפוסי הקבורה של החברה הבדואית בנגב. המתודולוגיות במחקר זה באות מדיסציפלינות שונות וכוללות: ראיונות עומק וסיורים עם זקני הבדואים בנגב, עבודת שדה, ניתוח מפות ותצלומי אוויר וחקר ארכיוני מפורט. אוכלוסית המחקר מתמקדת בחברה הבדואית בנגב. המחקר עשוי להאיר, בפעם הראשונה, פנים ייחודיים של הבניית המרחב של חברה זו בהסתמך על מערך הקבורה. המחקר עשוי לסייע להבנה טובה יותר של המערך הטריטוריאלי ותהליכי התיישבות הבדואים בנגב, השפעותיו, השלכותיו ומשמעויותיו מבחינה חברתית ומרחבית. המחקר יכול לסייע להבנה טובה יותר של מוצאם של הבדואים באזור המחקר, תהליכי נדידה, התפרקות והתקבצות של סגמנטים. המחקר יכול להאיר פן נוסף וחשוב ביחסים שבין הממשל המרכזי בתקופת המחקר לחברה הבדואית.

מלגת נשיא תשס"ט