אלה טוביה

אלה טוביה
אלה
טוביה
ella.tovia@mail.huji.ac.il

החוג לתלמוד והלכה

נושא המחקר: מהלכים דיאלקטיים מקבילים בתלמוד הבבלי

שם המנחה: ד"ר יואב רוזנטל

תקציר המחקר: עבודתי מוקדשת ליחידות טקסטואליות בתלמוד הבבלי, שרוב המהלך הדיאלקטי שלהן מנוסח באופן זהה, אך הנושא או המקורות שנדונים בהן שונים זה מזה בתוכנם או בפרטיהם. שינוי זה בא לידי ביטוי בכמה מקומות (לפחות שניים) בתוך רצף טקסטואלי אחיד, שבהם באים רכיבים בעלי פונקציה שווה שתוכניהם משתנים בהתאם לנקודת המוצא המיוחדת לכל יחידה. ההקבלה בין היחידות הנדונות ניכרת מחד גיסא בתוכנם וניסוחם של הרכיבים החוזרים, ומאידך גיסא בתפקידם הלוגי של הרכיבים המשתנים. בזאת נבדלת התופעה שבכוונתי לחקור מהתופעה השכיחה של טקסטים המועברים בשלמותם מהקשר אחד למשנהו, ומותאמים למקומם החדש באמצעות הוספות או שינויים נקודתיים. עם זאת, חשוב להדגיש שהמהלכים הדיאלקטיים הנדונים הם לא מבנים לוגיים רזים ומופשטים שהשימוש בהם יפה לסוגיות רבות ומגוונות, אלא מהלכים מגובשים ומפורטים הנטועים היטב בהקשרם. לפיכך כל אחד מהם חוזר פעמים אחדות בלבד. יחידות עם מהלכים דיאלקטיים מקבילים מתגלות הן בתוך רצף טקסטואלי אחד, כשלעתים האחת מסומנת כחלופתה של השנייה באמצעות לשונות כגון 'איכא דמתני/אמרי...', והן במקומות רחוקים, לעתים אף בפרקים, מסכתות או סדרים שונים. בחלק מהמקרים היחידות דנות במקורות חלופיים על אותו נושא או אפילו בחלקים שונים או גרסאות חלופיות של אותו מקור עצמו, ובמקרים אחרים הן עוסקות בנושאים שונים. 
עבודתי תציע עיון מקיף בתופעה שהיקפה טרם הוברר אך כבר עתה ברור שהיא אינה זניחה, ועדיין לא זכתה להגדרה, לאפיון ולדיון ממצה. התועלת הבסיסית של עבודה זו תצמח אפוא מתוך כיוון זרקור על דרך מדרכיו של התלמוד הבבלי שטרם נחקרה לגופה. מעבר לכך היא צפויה לקדם את הדיון בתהליכי העריכה של התלמוד הבבלי, ואולי אף בשיטות הלימוד והמסירה של אמוראי בבל. מסקנותיה עשויות לתרום אף לבירור שאלת היחס בין תהליכי הלימוד ההיסטוריים של האמוראים ובין הפעילות הספרותית של יצירת הסוגיות התלמודיות. כמו-כן, אני מקווה להעמיק את הדיון בשאלת היחס בין דרכי היצירה והעריכה של סוגיות הבבלי, ובין דרכי המסירה שלהן כפי שהותירו את רישומן בעדי הנוסח של התלמוד. 

תקציר ביוגרפי: בוגרת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה. תואר שני בחוג לתלמוד והלכה באוניברסיטה העברית. תעודת הוראה למקצועות תנ"ך ומחשבת ישראל ממכון "כרם". 

פרסומים:

1.       "חילופי גמר עריכה במסורת נוסח מיוחדת בבבלי שבת", תרביץ, פה (תשע"ח), עמ' 399–476.  
2.       "פירוש אלמוני לספרי מגניזת אירופה", קבץ על יד, כד (תשע"ו), עמ' 123–149.

מלגת קרן עזריאלי תשע"ט

מלגת נשיא תשע"ח