תכנית תלמידי מוסמך מצטיינים

מטרת התוכנית להקים קהילה תוססת של סטודנטים מצטיינים בראשית דרכם המחקרית, אשר יפעלו בסביבה המעודדת שיתוף פעולה אינטלקטואלי. לשם כך מוענקות לסטודנטים מלגות מחיה מלאות ובכללן פטור משכר לימוד ומוצע להם מרחב עבודה פרטי בבניין מנדל. תלמידי בית ספר מנדל ייהנו מקורסים ייחודיים שיינתנו על ידי מורי הפקולטה ומרצים אורחים מהארץ ומחו"ל. כמו כן יתקיימו פעילויות חברתיות ואקדמיות מיוחדות.

תנאי להתקבלות לתכנית זו הוא הצטיינות במהלך הלימודים לתואר בוגר. מלגת המחייה ניתנת למשך שתי שנות הלימודים לתואר מוסמך במסלול המחקרי והיא נועדה לאפשר לזוכים בה לסיים את לימודיהם במועד. קול קורא להגשת מועמדות למלגה מתפרסם מדי שנה בתחילת סמסטר ב'.   

 

קבלת המלגה בשנה הראשונה תותנה בהגשת אישור זכאות לתואר בוגר שאינו נמוך מ- 94, לא יאוחר משלושה שבועות לאחר תחילת שנת הלימודים.

המלגה לשנה השנייה תינתן בכפוף להישגים בלימודים בשנה הראשונה, עם ממוצע ציונים מינימלי של 94 וסיום לימודי המוסמך בשנה השנייה.

 

 

 

מלגות

מלגות מחיה:

מלגת מנדל למוסמך

מלגת מוסה למוסמך (דרך אתר החוג להיסטוריה כללית)

 

 

קורסים

רשימת הקורסים לתכנית מנדל למוסמך

קורסי חובה:

11055 כתיבה מדעית באנגלית לתלמידי מוסמך של ביה"ס מנדל - גב' הלן לוי  

ניתן בסמסטר א' או ב', בהיקף של שתי שעות שבועיות, לא מקנה נ"ז

בחינה מקרוב של ההיבטים הצורניים והסגנוניים של השיח האקדמי באנגלית וניתוח הכתיבה של אחרים מבחינת שימוש עקבי בכללי הדקדוק, אוצר מילים מתאים, מבנה המשפט והפסקה, שימוש בפיסוק ומוסכמות הכתיבה האקדמית. 

30910 חקירות ביקורתיות בהגות המאה העשרים - פרופ' משה סלוחובסקי 

   שנתי, שווה ערך ל-4 נ"ז

היכרות עם שיטות המחשבה והפרשנות ועם המתודות המחקריות העיקריות במדעי הרוח כפי שהתפתחו במהלך המאה העשרים, וזאת בעקבות ערעור הנחות היסוד הפוזיטיביסטיות של מדעי הרוח. בחינת כתבים של הוגים פורצי דרך והבנת טענותיהם המחקריות, המתודולוגיות והפילוסופיות.

30900  קולוקוויום לתלמידי בית ספר מנדל - פרופ' ישראל יובל

   לתלמידי שנה ב', סמסטר ב' 

הצגת קווי מתאר ראשוניים של עבודת הגמר המחקרית וקבלת תגובות, הצעות וביקורת מן המשתתפים. 

לצפייה בשנתון האוניברסיטה 

 

תקנון