מלגות מנדל למוסמך

 

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציעים מלגות מחיה דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך במסלול המחקרי במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הזוכים יקבלו מלגת מחיה ופטור משכר לימוד. תכנית המלגות מיועדת לסייע לתלמידים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את התואר השני בשנתיים. התכנית היא חלק אינטגרלי של בית הספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

רשאים להגיש מועמדות תלמידים לתואר בוגר אשר יסיימו לימודיהם בשנה הנוכחית, וכן בעלי תואר בוגר אשר סיימו לימודיהם. תנאי להגשת מועמדות הוא ממוצע ציונים שאינו נמוך מ-94.

מועמדים שאינם עומדים בתנאים הנדרשים יכולים להגיש מועמדות ולנמק בסעיף "הערות" שבטופס המלגה את הנימוקים לבקשתם החריגה.

דרישות למימוש המלגה:

קבלת המלגה בשנה הראשונה תותנה בהגשת אישור זכאות לתואר בוגר שאינו נמוך מ- 94, לא יאוחר משלושה שבועות לאחר תחילת שנת הלימודים.

המלגה לשנה השנייה תינתן בכפוף להישגים בלימודים בשנה הראשונה, עם ממוצע ציונים מינימלי של 94 וסיום לימודי המוסמך בשנה השנייה.

 

לפרטים נוספים בנוגע להגשת המועמדות למלגה והגשת המועמדות, נא להיכנס לאתר המלגות http://scholarships.huji.ac.il