שנים

yona_gonopolsky.jpg

יונה ל. י. גונופולסקי

yona.gonopolsky@mail.huji.ac.il

החוג ללימודים קלאסיים

קרא עוד

נושא המחקר: תבניות ומגמות בייצוג המילולי של תקשורת לא־מילולית בפרוזה נרטיבית ביוונית עתיקה 

שם המנחה: פרופ' דנה שלו

תקציר המחקר: בהיותה אות המסמן אות אחר במערכת סימנים שונה, המשׂגתה המילולית של תופעת תקשורת לא־מילולית היא תופעה מורכבת מבחינה סמנטית. קומפטנטיות של דובר ילידי מאפשרת לו הבנה אינטואיטיבית לא רק של סמנטיקת האות הלא־מילולי עצמו, אלא גם של מגוון הביטויים שממשיגים אות זה בשפתו, היא מאפשרת לו להכריע בעניין תאימותם של רכיבי לוואי שונים לכל ביטוי וביטוי – וכיוצא באלו דברים, שעל סמך ניתוחם ומיפויָם אפשר להגיע למסקנות רחבות יותר באשר לתמונת העולם הלשונית (sprachliches Weltbild) של דוברי השפה הנתונה ועל מוסכמות העומק של תרבותם. לא כן בשפה מתה כיוונית העתיקה: הרבה ממה שבעבור חוקרי ביטויי המחוות בלשונות החיות הוא בבחינת ידע מוקדם, הריהו בבחינת מבוקש בעבור חוקריהם של ביטויים אלו ביוונית. בעזרת עבודה פילולוגית והשוואתית על קורפוס נרחב מבחינה כרונולוגית ותרבותית של פרוזה נראטיבית, אני שואף להגיע להבנה עמוקה יותר של ביטויים אלו: לספק מערכת של הסברים תקפים לגיוונם (או להעדר גיוונם) של ביטויים המסמנים תופעה אחת, למפות את תאימותם של רכיבי לוואי שונים לקבוצות שונות של ביטויים – ועוד. רק כך יתאפשר תיאור מדויק ותקף (פחות או יותר, בהסתייגויות המחויבות) של תמונות העולם הלשוניות של הדוברים, אך בעיקר הכותבים, ביוונית העתיקה לתקופותיהם ולתרבויותיהם – וכן מציאתן של אוניברסאליה כלל־יווניים.

תקציר ביוגרפי: בוגר החוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית ומוסמך החוג. כותב עבודת דוקטור על ההמשגה המילולית של אותות לא־מילוליים ביוונית עתיקה. תחומי עניין משלימים: פראזיאולוגיה יוונית ככלל, הבטים סוציולינגוויסטיים של היוונית, שיקופן של מוסכמות תקשורת בין־אישית בטקסטים קלאסיים וטכניקות עיצוב הדמות בספרות היוונית. כמו כן, מלמד לטינית ויוונית וכותב ומתרגם שירה (בעברית ולעברית).

פרסומים:
From Jonah to Jesus and back: three Ways of Characterization and their Reverse Application (מאמר בהכנה)

 

מלגת רוטנשטרייך תשפ"א

מלגת הנשיא תש"ף

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ה

קראו פחות
barak_ben-aroia.jpg

ברק בן-ארויה

koko261@gmail.com

החוג להיסטוריה

קרא עוד

נושא המחקר: רעיונות מרכזיים בעיצוב שיח הזהות הגרמנית המודרנית: מגמות והתפתחות בראי רימייקים בקולנוע הגרמני

שם המנחה: פרופ' עופר אשכנזי

תקציר המחקר: המחקר שלי יתבסס על ניתוח השוואתי רחב של רימייקים מהקולנוע הגרמני, במטרה לחדד את מאפייניהן של הקטגוריות, המושגים ומילות המפתח המרכיבות את שיח הזהות הגרמני המודרני, החל מהשנים האחרונות של המאה התשע עשרה ועד לתקופה שאחרי המלחמה הקרה.
הפרשנות שלי לסרטים תציב את הגרסאות השונות בנסיבות ההיסטוריות המגוונות בהן נוצרו, בהתבסס על גישות עדכניות לניתוח קולנועי. באמצעות הדגשת השינויים והחזרות בגרסאות השונות, אתאר את התפתחותו של שיח הזהות הגרמנית לאורך המאה העשרים על סתירותיו, ניגודיו והמשכיותו.

תקציר ביוגרפי: סיימתי את לימודי התואר הראשון ושני בחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית.

 

מלגת מוסה תש"ף

קראו פחות