הגשת מאמר לפרסום

מאמרים לשיפוט יש להגיש אל הדואר־האלקטרוני של מערכת "מוזה": muza.journal@mail.huji.ac.il

הנחיות להגשת מאמרים לכתב העת מוזה בקובץ המצורף: