מלגות רוטנשטרייך

תכנית המלגות של הות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב), מעניקה מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.

 חלוקת המלגות תעשה על בסיס תחרות ארצית של מצוינות אקדמית וכפופה לאישור תקציבי סופי מצד האוניברסיטה.

גובה המלגה יעמוד על 80,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים, עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים או עד אישור עבודת הדוקטור, לפי המוקדם. ות"ת תממן מחצית מגובה המלגה והאוניברסיטה העברית את המחצית השנייה.

בחירת המועמדים ודירוגם ייעשו על-ידי ועדה פקולטטית בראשות הדיקן. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה עד שנה לפני תום המועד להגשת המועמדות וכן לא יאוחר משנתיים מיום אישור (קבלת זכאות) התואר השני שלהם. במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.

הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. בית הספר מאגד תחת כנפיו גם את התוכנית למלגאי מוסמך מצטיינים, את מרכז מנדל סכוליון ואת תכנית עמיתי בובר. ארבע היחידות משוכנות בבניין מנדל, שנועד לשמש כוורת אינטלקטואלית המעודדת שיח בין עמיתים.

התחייבות המלגאים:

  1. לסיים את‏ עבודת‏ המחקר ‏בתוך ‏שלוש‏ שנות ‏המלגה‏ או ‏לכל ‏היותר‏ ארבע שנים‏ ממועד‏ הזכייה במלגה.
  2. המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות כולל כעוזרי הוראה, בהוראה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר
  3. לבקש את‏ אישור האוניברסיטה ‏לכל‏ הפסקה ‏בעבודת ‏המחקר ‏לתקופה‏ של ‏ששה‏ חודשים או ‏יותר. ‏האוניברסיטה ‏לא ‏תאשר ‏את ‏הפסקת ‏עבודת ‏המחקר ליותר‏ משנה‏ אחת.  
  4. אם ישנו ‏צורך ‏אקדמי ‏חיוני המחייב ‏יציאה‏ לחו"ל ‏במסגרת ‏לימודי ‏הדוקטורט, ‏המלגאי ‏יגיש לוועדה ‏מטעם ‏ות"ת ‏בקשה‏ מיוחדת‏ ליציאה‏ לחו"ל:
  • הבקשה ליציאה לחו"ל תוגש מראש (אף רצוי בשלב הגשת מועמדות הדוקטורנט למלגה) ותפרט, בין היתר, מקורות מימון לשהייה, תכנית עבודה משוערת והגורמים איתם יעבוד המלגאי. 
  • הוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה.
  • בכל מקרה, השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה. שהייה בחו"ל מעבר לשנה, אפילו אם איננה ממומנת באמצעות מלגת רוטנשטרייך, תהווה עילה להפסקת תשלום המלגה.

קול קורא לשנת תשפ"ב