מלגות ומענקים

השתתפות בכל אחת מארבע תכניות בית ספר מנדל מחייבת זכאות למלגת מחייה. לכל תכנית - המלגות שלה, ולחלק מהמלגות דרישות ייחודיות משלהן. משתתפי כל אחת מהתכניות מחויבים לעמוד בדרישות המלגה שבה זכו, ובנוסף עליהם לעמוד בדרישות התכנית שאליה הם שייכים.

להלן המלגות המוצעות לכל אחד מן המסלולים הבאים:

תלמידי מוסמך - מלגות מנדל

דוקטורנטים - מלגות נשיא, מלגות רוטנשטרייך, מלגות מרכז מנדל-סכוליון, מלגות מוסהמלגות קרן עזריאלי, תכנית הברונית אריאן דה רוטשילד

פוסט-דוקטורנטים - מלגות מרכז מנדל-סכוליוןמלגות מרכז עמיתי בובר

בנוסף למלגות מוצעים מענקים למטרות מחקריות שונות, ובהן נסיעות קצרות או ארוכות להשתלמות בחו"ל ויזמוּיות מחקריות וחברתיות שונות.

 

 

  

מלגות מנדל למוסמך

 

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציעים מלגות מחיה דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך במסלול המחקרי במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הזוכים יקבלו מלגת מחיה ופטור משכר לימוד. תכנית המלגות מיועדת לסייע לתלמידים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את התואר השני בשנתיים. התכנית היא חלק אינטגרלי של בית הספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

רשאים להגיש מועמדות תלמידים לתואר בוגר אשר יסיימו לימודיהם בשנה הנוכחית, וכן בעלי תואר בוגר אשר סיימו לימודיהם. תנאי להגשת מועמדות הוא ממוצע ציונים שאינו נמוך מ-94.

מועמדים שאינם עומדים בתנאים הנדרשים יכולים להגיש מועמדות ולנמק בסעיף "הערות" שבטופס המלגה את הנימוקים לבקשתם החריגה.

דרישות למימוש המלגה:

קבלת המלגה בשנה הראשונה תותנה בהגשת אישור זכאות לתואר בוגר שאינו נמוך מ- 94, לא יאוחר משלושה שבועות לאחר תחילת שנת הלימודים.

המלגה לשנה השנייה תינתן בכפוף להישגים בלימודים בשנה הראשונה, עם ממוצע ציונים מינימלי של 94 וסיום לימודי המוסמך בשנה השנייה.

 

לפרטים נוספים בנוגע להגשת המועמדות למלגה והגשת המועמדות, נא להיכנס לאתר המלגות http://scholarships.huji.ac.il

מלגות לסטודנטים מעיסאוויה

בית ספר מנדל מכריז על הענקת מלגות לסטודנטים מעיסאוויה אשר ילמדו באוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשפ"ב, 2021/22

מועד אחרון להגשת מועמדויות: 28 ביולי, 2021

להגשת המועמדות, יש ללחוץ כאן In order to apply, please click  
 

מלגות נשיא

תכנית מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים מיועדת לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. התכנית היא חלק אינטגרלי של בית הספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

בסמסטר חורף של כל שנת לימודים מתפרסם קול קורא להגשת מועמדות למלגות "נשיא" לדוקטורט.

הגשת מועמדות פתוחה לתלמידים שיהיו רשומים ללימודי התואר שלישי בשנה הבאה. מועמדות למלגה יכולים להגיש תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, או בעלי תואר מ"א מחקרי, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר.

מימוש הזכאות למלגה מחייב הרשמה ברשות לתלמידי מחקר עד תחילת חודש יולי של אותה שנה.

תלמידי מ"א מחקרי המבקשים להיות מועמדים למלגות נשיא יירשמו על תנאי לשנת הלימודים הבאה, ישלימו את כל חובות הלימודים שלהם עד 30 בספטמבר ויגישו אישור לזכאות לתואר עד 31 בדצמבר. 

תלמידים זכאים למלגה לכל היותר במשך 4 שנים. גובה המלגה השנתית 60,000 ש"ח. בנוסף, מקבלי המלגה יזכו בפטור משכר לימוד. 

תלמידי בית ספר מנדל שיבקשו לשהות בחו"ל לצרכי מחקרם במשך סמסטר אחד או שנה אחת יוכלו להגיש בקשה למלגת נסיעה בנוסף למלגת נשיא. כמו כן ניתן לבקש מימון ליוזמות מחקריות שונות.

המלגות ניתנות בכפוף לתקנון מלגות מחיה לתלמידי מוסמך ודוקטור.

היה אם יזכה מלגאי נשיא במלגה דומה ממקור אחר אזי יצטרך להחליט באיזו מלגה הוא בוחר. בכל מקרה מלגת הנשיא לא תפוצל. היחידה רשאית להטיל מגבלות על כפל מלגות. 

התחייבויות המלגאים

 1. מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר בהיקף משרה שיעלה על 50%.
 2.  מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות יומיים בשבוע במשרד שיוקצה להם בבניין מנדל.
 3. עיקר פעילותם האקדמית תתקיים בין כותלי האוניברסיטה העברית.
 4.  מקבלי המלגה ישתתפו בפעילויות האקדמיות והחברתיות של התוכנית.
 5. המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת המלגות תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה. תנאי להמשך קבלת המלגה בשנה שנייה הוא מעבר משלב א' לשלב ב' (דהיינו אישור הצעת המחקר).
 6. במקרים בהם מתעורר צורך בנסיעה לתקופה ארוכה (סמסטר או יותר) במהלך תקופת המלגה, יגיש המלגאי בקשה מפורטת לוועדת המלגות. ועדת המלגות תדון בבקשה והמלצתה תועבר להחלטה של סגן הרקטור. מלגתו של תלמיד שיסע ללא אישור ועדת המלגות תישלל.

לתשומת לבכם הבקשות מוגשות באמצעות אתר המלגות בלבד  http://scholarships.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות הוא ה-3 במרץ, 2021

קול קורא לשנת תשפ"ב

מלגות רוטנשטרייך

תכנית המלגות של הות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב), מעניקה מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.

 חלוקת המלגות תעשה על בסיס תחרות ארצית של מצוינות אקדמית וכפופה לאישור תקציבי סופי מצד האוניברסיטה.

גובה המלגה יעמוד על 80,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים, עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים או עד אישור עבודת הדוקטור, לפי המוקדם. ות"ת תממן מחצית מגובה המלגה והאוניברסיטה העברית את המחצית השנייה.

בחירת המועמדים ודירוגם ייעשו על-ידי ועדה פקולטטית בראשות הדיקן. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה עד שנה לפני תום המועד להגשת המועמדות וכן לא יאוחר משנתיים מיום אישור (קבלת זכאות) התואר השני שלהם. במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.

הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. בית הספר מאגד תחת כנפיו גם את התוכנית למלגאי מוסמך מצטיינים, את מרכז מנדל סכוליון ואת תכנית עמיתי בובר. ארבע היחידות משוכנות בבניין מנדל, שנועד לשמש כוורת אינטלקטואלית המעודדת שיח בין עמיתים.

התחייבות המלגאים:

 1. לסיים את‏ עבודת‏ המחקר ‏בתוך ‏שלוש‏ שנות ‏המלגה‏ או ‏לכל ‏היותר‏ ארבע שנים‏ ממועד‏ הזכייה במלגה.
 2. המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות כולל כעוזרי הוראה, בהוראה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר
 3. לבקש את‏ אישור האוניברסיטה ‏לכל‏ הפסקה ‏בעבודת ‏המחקר ‏לתקופה‏ של ‏ששה‏ חודשים או ‏יותר. ‏האוניברסיטה ‏לא ‏תאשר ‏את ‏הפסקת ‏עבודת ‏המחקר ליותר‏ משנה‏ אחת.  
 4. אם ישנו ‏צורך ‏אקדמי ‏חיוני המחייב ‏יציאה‏ לחו"ל ‏במסגרת ‏לימודי ‏הדוקטורט, ‏המלגאי ‏יגיש לוועדה ‏מטעם ‏ות"ת ‏בקשה‏ מיוחדת‏ ליציאה‏ לחו"ל:
 • הבקשה ליציאה לחו"ל תוגש מראש (אף רצוי בשלב הגשת מועמדות הדוקטורנט למלגה) ותפרט, בין היתר, מקורות מימון לשהייה, תכנית עבודה משוערת והגורמים איתם יעבוד המלגאי. 
 • הוועדה תבחן את חיוניות הבקשה טרם היציאה לחו"ל ותחליט בעניינה.
 • בכל מקרה, השהייה בחו"ל תהיה לתקופה מוגבלת שלא תעלה על שנה. שהייה בחו"ל מעבר לשנה, אפילו אם איננה ממומנת באמצעות מלגת רוטנשטרייך, תהווה עילה להפסקת תשלום המלגה.

קול קורא לשנת תשפ"ב

מלגות קרן עזריאלי

תוכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.

התוכנית בוחרת את הסטודנטים הטובים והמוכשרים ביותר מישראל ומחו"ל, ומעניקה להם תמיכה כלכלית שמטרתה לאפשר את פיתוח המחקר בד בבד עם האפשרות לצמוח ולהתפתח כמנהיגים
בתחומם.
הקרן שמה לה למטרה ליצור קבוצה מובילה של אנשי מקצוע ואקדמיה, שתעשיר את משאב ההון האנושי האקדמי והטכנולוגי בישראל.
קבוצה מובילה זו, תעלה את קרנה של ישראל בעולם ותתרום לטיפוח קשרים אמיצים בין ישראל ושאר המדינות.
תוכנית המלגות ממומנת על ידי קרן עזריאלי. 

לתשומת לבכם הבקשות מוגשות באמצעות אתר המלגות בלבד  http://scholarships.huji.ac.il

ניתן לעדכן את המידע והקבצים האישיים עד למועד האחרון להגשת המועמדות המופיע באתר 

אין להתייחס למועד הרשום בתקנון קרן עזריאלי

קול קורא ותקנון תשפ"ב

מלגות מוסה

 

מלגה רב-שנתית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה לדוקטורטים מצטיינים, תלמידי החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים

ההיסטוריון הדגול ג'ורג' ל' מוסה (Mosse), שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת ויסקונסין-מדיסון בארה"ב (University of Wisconsin – Madison), ציווה קרן נדיבה לטיפוח לימודי ההיסטוריה באוניברסיטאות בהן לימד.

מזה שנים רבות הקרן העניקה מלגות משולבות דו-שנתיות לנסיעה לויסקונסין וללימודים בישראל. משנת הלימודים תשע"ה (2014-15), קרן מוסה מעניקה מלגות משודרגות לדוקטורנטים מצטיינים לארבע שנים מלאות, הכוללות מלגת לימודים מלאה לשנת לימודים במדיסון ויסקונסין ושלוש שנות מלגה בישראל.

הזכאות למלגה היא לכל היותר למשך ארבע שנים (שלוש שנים למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב'). גובה המלגה בישראל 60,000 ₪, פטור משכר לימוד ומענק מחקר שנתי. גובה מלגת המחייה באוניברסיטת ויסקונסין 3,000 $ לחודש. המימון לשנת הנסיעה כולל גם הוצאות כרטיס טיסה, ביטוח בריאות וכן וסיוע בכרטיס טיסה ובביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. הנסיעה לויסקונסין תתרחש בשנה השנייה של המלגה הרב-שנתית.

המלגות מיועדות לתלמידי החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים עם עדיפות לתלמידי החוג להיסטוריה כללית.

רשאים להגיש מועמדות למלגה

תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מ"א מחקרי, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר. המדריכה/ך של המועמד/ת חייב/ת להיות מאחד החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית. מלגאי מוסה אינם רשאים לקבל במקביל מלגה רב-שנתית אחרת של האוניברסיטה העברית. 

התחייבויות המלגאים:

המלגה מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים להקדיש את עיקר זמנם למחקר.  מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות לגבי שנות השהיה באוניברסיטה העברית: 

 1. מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר בהיקף משרה שיעלה על 25% (במקרים חריגים מאוד הדיקן יכול לאשר העסקה בהיקף של 50%).   
 2. הציפייה היא כי מקבלי המלגה יעברו תוך שנה משלב א' לשלב ב' וכי יסיימו את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים לכל היותר ממועד קבלתם לשלב ב'.
 3. מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט.
 4. עיקר פעילותם האקדמית של התלמידים תהייה בין כותלי האוניברסיטה.  מקבלי המלגה הם המצוינים שבין התלמידים ואנו מצפים כי הם יזמו וישתתפו בסמינרים, ימי עיון, וסדנאות בקמפוס האוניברסיטה, כך שפעילותם תהווה מוקד לקהילה אוניברסיטאית לומדת.

מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע לשנה לאוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. זו תהיה השנה השנייה של המלגה. במהלך השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של לפחות 6 נקודות זכות (אחד מהם יכול להיות הדרכה אישית, בדרך כלל בסמסטר השני). כל מלגאי/ת יקושר עם מנטור או מנטורית מהסגל של אוניברסיטת ויסקונסין.  

 

 

תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט

"תכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט" מציעה מלגות לתלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית בכל התחומים. תכנית ייחודית זו שנוסדה ע"י
קרן רוטשילד קיסריה, הפועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית, מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על
ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.

מלגת מחייה  הכוללת פטור משכר לימוד בגובה 100,000 ₪ בשנה ומוענקת לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים או עד סיום הלימודים לתואר - המוקדם מבין השניים. חידוש המלגה מידי שנה, כפוף להתקדמות נאותה בלימודים ובמחקר. המלגאיות תגשנה לקראת סוף שנת הלימודים דו"ח התקדמות אישי, המלווה במכתב מנחה הממליץ להמשיך להעניק את המלגה.
כמו כן, הקרן תעניק לכל מלגאית, החל משנה השנייה למלגה, מענק חד פעמי בסך 20,000 ₪ בעבור השתתפות בכנס/ים מדעי/ם בחו"ל לצורך הצגת ממצאים מן המחקר ולטובת
נסיעות לחו"ל לקידום הצרכים האקדמיים הנוגעים במחקר.
ועדה בראשות הרקטור תחליט על הזוכות במלגות, בכפוף לאישור הקרן.

 

הגשת מועמדות לשנת תשפ"ב פתוחה באתר המלגות עד לתאריך 11 באוגוסט, 2021

http://scholarships.huji.ac.il

 

מענקים ליזמוּת מחקרית

בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מבקש לעודד יזמוּת מחקרית בקרב משתתפי התכנית לדוקטורנטים מצטיינים. לשם כך מוצעים בשנת הלימודים תשע"ט מענקים למימון פעילות אקדמית יצירתית שמחוץ לתוכנית הלימודים הרגילה, כגון: שיתופי פעולה בינלאומיים עם סטודנטים מישראל ומחו"ל, ארגון סדנאות וקבוצות למידה, ובכלל זה תמיכה בפרויקטים מטעם "חברותא", וכיוצא באלו.

הסטודנטים מוזמנים לשתף פעולה עם מכונים וחוקרים בפקולטה ומחוצה לה ולגייס כספים ומשאבים נוספים. על הפעילות להתקיים בבניין מנדל.

קול קורא מתפרסם בתחילת כל שנה אקדמית.

 

מענקים לנסיעות קצרות וארוכות

 

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציע מלגות נסיעה להשתלמויות קצרות (עד חודש אחד) ונסיעות ארוכות (עד שנה), בשנת הלימודים תשפ"ב.

המלגות מיועדות לדוקטורנטים של בית ספר מנדל שעברו ל"שלב ב".

המלגה נועדה למימון מגוון רחב של מטרות, כגון: בדיקה של ממצאים חומריים, עבודה בארכיונים ובספריות, לימוד שפה זרה.

בקשה למימון השתתפות בכנס ראשון יש להפנות ל"רשות לתלמידי מחקר". במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש בקשות למימון השתתפות בכנס נוסף ובתנאי שהמדובר בהשתתפות פעילה (הרצאה או הצגת פוסטר).

המסמכים הנדרשים להגשת מועמדות: 

 1. טופס הגשת מלגה
 2. תיאור מפורט של מטרת הנסיעה, חיוניותה למחקר ותוכנית עבודה מגובשת
 3. פירוט ההוצאות הצפויות והסכום הכולל המבוקש
 4. מכתב הזמנה מהמוסד/חוקר המארח (במידה ורלוונטי)
 5. מכתב המלצה של המדריך המסביר את חשיבות הנסיעה

כחודשיים לפני הנסיעה יש לפנות לרכזת תכניות המצטיינים, לירון ברהום, לצורך קבלת הנחיות למימוש הנסיעה.

רכישת כרטיסים תיעשה על פי נהלי האוניברסיטה בלבד, לא יינתנו החזרים למי שירכוש כרטיסים באופן עצמאי. מימוש המלגה מותנה בהצגת קבלות מקוריות (לא צילומים) על ההוצאות המאושרות. 

בתוך חודש מיום החזרה מחו"ל יש להעביר דו"ח אקדמי על הפעילות בחו"ל.

את הדוחות יש לשלוח למייל  msacc@savion.huji.ac.il.

 

 

לתשומת לבכם הבקשות מוגשות באמצעות אתר המלגות בלבד  http://scholarships.huji.ac.il