מלגות רוטנשטרייך

 

תכנית המלגות של הות"ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב), מעניקה מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח.

 חלוקת המלגות תעשה על בסיס תחרות ארצית של מצוינות אקדמית וכפופה לאישור תקציבי סופי מצד האוניברסיטה.

גובה המלגה יעמוד על 80,000 ₪ לשנה במשך שלוש שנים, עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים או עד אישור עבודת הדוקטור, לפי המוקדם. ות"ת תממן מחצית מגובה המלגה והאוניברסיטה העברית את המחצית השנייה.

בחירת המועמדים ודירוגם ייעשו על-ידי ועדה פקולטטית בראשות הדיקן. 

הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. בית הספר מאגד תחת כנפיו גם את התוכנית למלגאי מוסמך מצטיינים, את מרכז מנדל סכוליון ואת תכנית עמיתי בובר. ארבע היחידות משוכנות בבניין מנדל, שנועד לשמש כוורת אינטלקטואלית המעודדת שיח בין עמיתים.

התחייבות המלגאים:

  1. לסיים את‏ עבודת‏ המחקר ‏בתוך ‏שלוש‏ שנות ‏המלגה‏ או ‏לכל ‏היותר‏ ארבע שנים‏ ממועד‏ הזכייה במלגה.

  2. המלגאים יוכלו לעבוד בתקופת המלגה בעבודות שונות כולל כעוזרי הוראה, בהוראה ועבודות אחרות בהיקף שלא יעלה על 8 שעות עבודה שבועיות, ובתנאי שעבודתם רלוונטית לתחום לימודיהם/מחקרם ובאישור בכתב ממנחה עבודת הגמר

  3. לזוכים יוקצה משרד משותף בבניין מנדל והם יתחייבו לשהות בו בין יומיים לארבע ימים בשבוע

זכאים להגיש מועמדות לשנת תשפ"ג:

בעלי תואר שני שהגישו תכנית דוקטורט והתוכנית אושרה, או סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט, שתוכנית הדוקטורט שלהם אושרה. בשני המקרים הגשתו של המועמד ע"י המוסד תתבצע בתנאי שהמועמד עבר לשלב ב' החל במאי 2021.

יכולים להגיש מועמדותם גם דוקטורנטים שהצעת המחקר שלהם הוגשה לשיפוט וטרם אושרה, זאת בצירוף אישור מהרשות לתלמידי מחקר והתחייבות מהמנחה לעדכון ות"ת על אישור ההצעה עד ה- 30.9.2022.

הנחיות כלליות מתוך תקנון ות"ת:

  • כל תכניות מלגות המצויינות של הות"ת מיועדות אך ורק לבעלי אזרחות ישראלית או בעלי מעמד של "תושב קבע". 

  • אין להגיש מועמדות ליותר מתוכנית מלגות אחת של ות"ת בו-זמנית בשנה נתונה. לא יוענקו מלגות עבור 2 תוכניות מלגות בו-זמנית.

  • ניתן להגיש מועמדות למלגה זו רק פעם אחת בכל תקופת הדוקטורט (גם אם הגשת בשנים קודמות ולא זכית).

  • המלגה תינתן למלגאי/ת עבור לימודים באותו מוסד שהגיש את הבקשה עבורו/ה. מעבר למוסד אחר יבטל את המלגה (אם המועמד/ת זכה/תה במלגה) או את הבקשה למלגה.

  • על מנת להבטיח מניעת כפל תקצוב, במקרים בהם זכה הדוקטורנט במלגות ובמענקים שמקורם בתקצוב ציבורי בנוסף למלגה זו, יהיה על הסטודנט לבחור בין מלגה זו או מקורות אחרים.

ניתן להגיש מועמדות באמצעות אתר המלגות: http://scholarships.huji.ac.il 

דד ליין להגשה לשנת תשפ"ג: 13 במרץ, 2022

קול קורא לשנת תשפ"ג