תכנית תלמידי מוסמך מצטיינים

מטרת התוכנית להקים קהילה תוססת של סטודנטים מצטיינים בראשית דרכם המחקרית, אשר יפעלו בסביבה המעודדת שיתוף פעולה אינטלקטואלי. לשם כך מוענקות לסטודנטים מלגות מחיה מלאות ובכללן פטור משכר לימוד ומוצע להם מרחב עבודה פרטי בבניין מנדל. תלמידי בית ספר מנדל ייהנו מקורסים ייחודיים שיינתנו על ידי מורי הפקולטה ומרצים אורחים מהארץ ומחו"ל. כמו כן יתקיימו פעילויות חברתיות ואקדמיות מיוחדות.

תנאי להתקבלות לתכנית זו הוא הצטיינות במהלך הלימודים לתואר בוגר. מלגת המחייה ניתנת למשך שתי שנות הלימודים לתואר מוסמך במסלול המחקרי והיא נועדה לאפשר לזוכים בה לסיים את לימודיהם במועד. קול קורא להגשת מועמדות למלגה מתפרסם מדי שנה בתחילת סמסטר ב'.   

הגשת בקשה למלגה

הפקולטה למדעי הרוח ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מציעים מלגות מחיה דו-שנתיות לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד לתואר מוסמך במסלול המחקרי במדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הזוכים יקבלו מלגת מחיה בגובה של 36,000 ₪ לשנה ופטור משכר לימוד. המלגה נועדה לסייע לתלמידים להקדיש את מירב זמנם ללימודים ולסיים את התואר השני בשנתיים. 

הודעה על מועד אחרון להגשת מועמדות תתפרסם מדי שנה בסמסטר אביב.

תנאי סף להגשת מועמדות: רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר אשר סיימו לימודיהם בציון שאינו נופל מ-94 או מסיימי תואר בוגר בשנת הלימודים הנוכחית, אשר הופיעו ברשימת מצטייני דיקן בלפחות אחת משנות הלימודים לבוגר. מועמדים שאינם עומדים בתנאים הנדרשים יכולים להגיש מועמדות ולנמק בסעיף "הערות" שבטופס המלגה את הנימוקים לבקשתם החריגה.

דרישות למימוש המלגה: קבלת המלגה תותנה בסיום כל החובות ללימודי בוגר עד 30 בספטמבר של אותה השנה ובקבלת ציון גמר לתואר בוגר (שאינו נופל מ-94) עד השבוע השלישי לתחילת שנת הלימודים והופעה באחת מרשימות הדיקן שתפורסמנה בשנה שלאחר סיום לימודי הבוגר. המלגה לשנה השנייה תינתן בכפוף להשגים בלימודים בשנה הראשונה, עם ממוצע ציונים מינימלי של 94 , ולסיום לימודי המוסמך בשנה השנייה.

 

תקנון מלגת מחייה של האוניברסיטה לתלמידי מוסמך

קורסים

רשימת הקורסים לשנת תשע"ז 

קורסי חובה:

11055 כתיבה מדעית באנגלית לתלמידי מוסמך של ביה"ס מנדל - גב' הלן לוי  

ניתן בסמסטר א' או ב', בהיקף של שתי שעות שבועיות, לא מקנה נ"ז

בחינה מקרוב של ההיבטים הצורניים והסגנוניים של השיח האקדמי באנגלית וניתוח הכתיבה של אחרים מבחינת שימוש עקבי בכללי הדקדוק, אוצר מילים מתאים, מבנה המשפט והפסקה, שימוש בפיסוק ומוסכמות הכתיבה האקדמית. 

8900 שיטות מחקר במדעי הרוח - פרופ' משה סלוחובסקי 

   שנתי, שווה ערך ל-4 נ"ז

היכרות עם שיטות המחשבה והפרשנות ועם המתודות המחקריות העיקריות במדעי הרוח כפי שהתפתחו במהלך המאה העשרים, וזאת בעקבות ערעור הנחות היסוד הפוזיטיביסטיות של מדעי הרוח. בחינת כתבים של הוגים פורצי דרך והבנת טענותיהם המחקריות, המתודולוגיות והפילוסופיות.

8910  קולוקוויום לתלמידי בית ספר מנדל - פרופ' ישראל יובל

   לתלמידי שנה ב', סמסטר ב' 

הצגת קווי מתאר ראשוניים של עבודת הגמר המחקרית וקבלת תגובות, הצעות וביקורת מן המשתתפים. 

לצפייה בשנתון האוניברסיטה