הגשת מאמר לפרסום

הנחיות להגשת מאמר

* מחברות ומחברי מאמרים, שימו לב: מאמרים שלא יעמדו בכללי הציטוט והכתיבה שלעיל, יידחו ולא יועברו הלאה בהליך השיפוט.
 

מאמרים לשיפוט יש להגיש אל הדואר־האלקטרוני של מערכת "מוזה": muza.journal@gmail.com